Slovensko Ukrajinská Obchodná Komora (SUOK)

Zaregistrovaná podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.


O NÁS

Komora je nezávislé združenie fyzických a právnických osôb, založené za účelom podpory obchodných a hospodárskych vzťahov medzi podnikateľskými subjektmi Slovenskej republiky a ukrajiny. Svoje aktivity vyvíja na celom území Slovenskej republiky. Komora má charakter neziskovej organizácie. Každý člen Komory, s výnimkou člena bez hlasovacieho práva, je oprávnený voliť a má právo zúčastňovať sa na zasadaní valného zhromaždenia priamo, alebo prostredníctvom svojho zástupcu. Každý člen Komory s hlasovacím právom, prípadne jeho zástupca, disponuje jedným hlasom. Všetky právnické osoby, ktoré požiadajú o členstvo v Komore, musia v žiadosti uviesť mená a adresy svojich zástupcov. Zástupcovia nemusia byť občanmi Slovenskej republiky alebo Ukrajiny. Všetky zmeny, ku ktorým príde v súvislosti so zástupcami členov, musia byť písomne oznámené Komore. Každý člen alebo zástupca člena, ktorý sa nemôže zúčastniť zasadnutia má právo hlasovať prostredníctvom písomného rozhodnutia vo veci, ktoré doručí na zasadnutie, alebo ad hoc splnomocnením pre osobu, ktorá bude v jeho mene a na základe jeho pokynov hlasovať. Takéto ad hoc splnomocnenie musí byť doručené na Sekretariát Komory 24 hodín pred začatím hlasovania, inak splnomocnenej osobe nebude umožnené hlasovať. Každý riadny člen Komory je oprávnený sa uchádzať o členstvo v predstavenstve a prezídiu a o akúkoľvek inú funkciu v orgánoch Komory.


CIELE ČINNOSTI

Hlavným cieľom činnosti komory je:

 • Podporovať rozvoj Slovensko-Ukrajinských spoločenských, hospodárskych a obchodných vzťahov, Prezentovať, propagovať, koordinovať a ochraňovať spoločenské hospodárske a profesijné záujmy svojich členov a to v rámci Ukrajiny, v rámci Slovenskej republiky a všeobecnejšie na medzinárodnej úrovni.
 • Napomáhať stretávaniu a výmenám informácií medzi svojimi členmi.
 • Informovať členov o aktivitách Komory, ako aj o najvýznamnejších udalostiach v oblasti ukrajinsko-slovenských vzťahov.
 • Uľahčovať nadväzovanie kontaktov medzi slovenskými a ukrajinskými podnikmi, medzi ukrajinskými občanmi a slovenskými inštitúciami, medzi slovenskými občanmi a ukrajinskými inštitúciami.
 • Rozvíjať oblasť vzťahov so slovenskými a ukrajinskými inštitúciami a úradmi.
 • Komora bude ponúkať svojim členom tieto služby:
  • Informácie a dokumentácia.
  • Sústreďovanie hospodárskych, obchodných a štatistických informácií.
  • Rozširovanie odborných technických časopisov na požiadanie.
  • Aktualizácia právnych predpisov v oblasti zahraničného obchodu a informovanie o všetkých doplneniach v oblastiach, ktoré by mohli zaujímať jej členov.
  • Poskytovanie kontaktov na predstaviteľov podnikov zaoberajúcich sa dovozom a vývozom, výber obchodných sprostredkovateľov a poskytovanie informácií o bonite podniku.
  • Zostavovanie a vydávanie hospodárskych informačných bulletinov, rozširovanie informácií pomocou všetkých médií existujúcich v súčasnosti alebo v budúcnosti.
  • Pomoc, intervenovanie a uvedenie do odborných kruhov.
  • Vykonávanie rozličných úkonov a formalít zjednodušujúcich partnerstvo podnikov z Ukrajiny a Slovenskej republiky.
  • Ochrana a podpora členov pri ich obchodných aktivitách.
  • Poradenstvo v oblasti zastupovania, kompenzácií, sietí zastupiteľstiev, účastí, partnerských vzťahov a zmiešaných spoločností.
  • Príprava stretnutí a organizovanie obchodných kontaktov v oboch smeroch.
  • Prijímanie a vysielanie obchodných a podnikateľských misií.
  • Prijímanie Slovenských delegácií a misií na Ukrajine a ukrajinských delegácií a misií v Slovenskej republike.

RADA SUOK

Rada SUOK:

 • Ing. Pavol Dolhý, prezident
 • JUDr. Juraj Horvath, člen rady
 • Ing. Martina Babejová, Phd., člen rady
 • p. Oleg Adamčuk, člen rady
 • Albert Zanhijev, člen rady
 • p. Richard Grečmal, GR SUOK
 • PhDr. Ondrej Srebala, CSc., riaditeľ kancelárie
 • Ing. František Vojtech, Phd. kontrolór

KONTAKT

V prípade potreby alebo záujmu nás prosím neváhajte kontaktovať:

icon 1SLOVENSKO – UKRAJINSKÁ OBCHODNÁ KOMORA
Námestie hraničiarov 9
Bratislava
Slovenská republika
PSČ 851 03

icon 3www.suok.info
info@suok.info kontaktný mail pre nečlenov
secretary@suok.info informácie a servis pre členov
Mobil:
Dipl. Ing. Pavol Dolhý: +421/915 395 598
PhDr. Ondrej Srebala, CSc.: +421/0903 708 156
Bankové spojenie:
IBAN: SK1075000000004025085870 SWIFT: CEKOSKBX